Walking through the dance, Durango Contra Dance, January '08.